ޚަބަރު

ކުޑަ ކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

01 ޖޫން 2015

 

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު ޖަލަށްލުމަށް ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ގދ. ގައްދޫ، އައްސިދަ، މުހައިމިނު ޝަރީފް (25އ) ގެ މައްޗަށެވެ.

މުހައިމިނު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 2010 އޭޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 06:50 ހާއިރު ގައްދޫ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި މައްސަލައާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަމްބަރު 12/2009 ( ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މުހައިމިނު މައްޗަށް ދަޢުލަތުން ކުޅަ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ބެލުމަށްފަހު ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްގައި ވަނީ މުހައިމިން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ނުހިންގާކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ކަންވީގޮތް މުހައިމިން ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައި ނެތުމުންނާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި މިޢަމަލު ހިންގި ކުޑަކުއްޖާ ދީފައިވާ ތަހުޤީޤު ބަޔާނުންނާއި ހުށަހެޅުނު މެޑިކޯ ލީގަލް ރިކޯޑުން މުހައިމިން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ނަމްބަރު 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މުހައިން ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅައި މިއީ މުހައިމިންގެ މިބާވަތުގެ ފުރަތަމަ ކުށްކަމަށްވާތީ، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަމްބަރު 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މުހައިމިން ޝަރީފް 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކުރާކަމަށް ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމްގައި ވެއެވެ.