މައްސަލައަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލާމާތެއް ދިނުމަށް

ތިރީގައިވާ ފޯރމް ފުރުއްވާ

މައުލޫމާތު:
ކުށުގެ އަމަލަކާއި ގުޅޭ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވުމަށް މި ޕޭޖް ބޭނުން ކުރެވުން އެދެމެވެ.

PNG, JPG, GIF, PDF, MP4 , AVI, MKV up to 50MB