ކުށަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން

ތިރީގައިވާ ފޯރމް ފުރުއްވާ

މައުލޫމާތު:
ތިރީގައިވާ ފޯރމާއި އެކު ތިޔަފަރާތަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ރެކޯރޑެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ވީމާ އެނގޭ މިންވަރަކުން ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. މި ފޯރމް ފޮނުވުމަކުން ތިޔަފަރާތުގެ ނަމުގައި މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބޭނުންވާނަމަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް ބޭނުން ކުރައްވާށެވެ.

PNG, JPG, GIF, PDF up to 10MB