ޚަބަރު

އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހަފްތާ: "ހައުސް ވިޒިޓް" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތަކެއް ހިއްސާކޮށްފި

20 ސެޕްޓެމްބަރ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހަފްތާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ހައުސް ވިޒިޓް" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. 

 

އިއްޔެ ހެނދުނު 09:00 އިން 18:00 އަށް މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި އެއްވަގުތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކާ ބައްދަލުކޮށް އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއަހައި،  ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރަގަޅު ކުރަންހުރި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުންނާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

 

 އެގޮތުން މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ކުށްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި މިހާރު ހިނގަމުންއަށް މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، ރައްޔިތުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  

 

  އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހަފްތާގެ ތެރެއިން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ހަރަކާތްތައް މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.