ޚަބަރު

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ގެމަނަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

14 މެއި 2023

މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މި މަހު 7 އިން 13 އަށް ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

 

އެގޮތުން، ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ކުރެހުންތައް ދައްކާލުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒެއްވެސް ބާއްވާފައިވެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު މި މައުރަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. މި މައުރަޒުގައި ކުޑަކުދިން ކުރަހާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުރެހުންތައް ދައްކައިލާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކާއެކު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދުއެވެ. މި ހަވީރުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއްވެސް ގެމަނަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި ހަރަކާތުގެތެރެއިން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ޕްލާސްޓިކް ފުޅިފަދަތަކެތި ނަގާފައިވެއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ތަފާތު މެސެޖުތަކާއެކު ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބިލްބޯޑު ހަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގެމަނަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަލަރަ ރަންއެވެ. ކަލަރ ރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޒުންބާގެ ހަރަކާތްތަކަކާއި ރޮބޯމޭންގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެންނެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން، ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން ކުލަބް ޖަމުއިއްޔާތަކާއި ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.