ޚަބަރު

މީހަކު ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރުދައްކައި، މާރާމާރީ ހިންގައި، އެޕާޓްމަންޓްގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހޯދަމުންދިޔަ އިބްރާހިމް ސަމީން ހައްޔަރުކޮށްފި

24 މެއި 2023

 މާލޭގެ ގެއެއްގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ގްރޫޕެއްގެ ބަޔަކު ވަދެ އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރުދައްކައި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމަށްފަހު އެއެޕާޓްމަންޓްގައި ހުރި މުދަލަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަިޔ ރ. މަޑުއްވަރީ / ދެތަނޑިމާގެ، އިބްރާހިމް ސަމީން (34އ) ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. 

 

އިބްރާހިމް ސަމީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މެއި 23 ވަނަ ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒަށް އަމިއްލައަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ. އަދި އިބްރާހިމް ސާމިންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ވަނީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ.

 

ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިބްރާހިމް ސަމީން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ  މެއި 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.