ޚަބަރު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް އަދި ވީޑިއޯ ސަރވެއިލަންސް ސިސްޓަމް

05 ނޮވެމްބަރ 2023

މިއީ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ޝާއިއުކުރާ ލިޔުންތަކެކެވެ. މި ލިޔުންތަކަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން 2023 ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރި ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާ، ފުލުހުންގެ އެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ހިިމެނޭ ލިޔުންތަކެކެވެ. މި ސިލްސިލާގެ އެގާރަވަނަ ލިޔުން ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް އަދި ވީޑިއޯ ސަރވެއިލަންސް ސިސްޓަމަށެވެ.

 

ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ސިސްޓަމް


މި ސިސްޓަމަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ސީސީޓީވީ ކެމެރާއެއްގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފުޓޭޖުތައް ތަހުލީލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމެކެވެ. މިގޮތުން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެ ފުޓޭޖުތަކުގައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ ފުޓޭޖުގައިވާ  މީހެއްގެ ސިފަ މި ސިސްޓަމުން ސާޗުކޮށް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ކުށުގެ ވެށީގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ އެ ހާދިސާއެއް ހިނގި ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ ސީސީޓީވީ ކެމެރާއިން، އެ ހާދިސާއެއް ހިނގި ވަގުތު ދެނެގަނެވި، ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއިން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި މި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ފުޓޭޖުތައް ބަލައި ތަހުލީލު ކުރެވޭނެއެވެ.


ވީޑިއޯ ސަރވެއިލަންސް

 

ވީޑިއޯ ސަރވެއިލަންސް ސިސްޓަމަކީ މި ޚިދުމަތުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓުތައް ގުޅިގެން ކުށްމަދު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ. މި ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން، މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ރައްކާތެރި މުޖުތަމައެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ކުށްތައް މޮނިޓަރކޮށް ދެނެގަތުމުގައި މި ސިސްޓަމް އެހީތެރިވެދެއެވެ.