ޚަބަރު

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ސިޔާސީފަރާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ސިޔާސަތެއްކަމަށްބުނާ ސިޔާސަތާބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ ދެއްވި އިންޓަވިއު

28 ޖުލައި 2013